8. 7/2011 (V. 28.) Önkormányzati rendelete "JÁSZIVÁNYÉRT" - kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól

 

JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011 (V. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

“JÁSZIVÁNYÉRT”~ kitüntető díj alapításáról és

 adományozásának szabályairól

 

 

Jászivány község önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alkotmány 44/A (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

 

1.§

 

Az önkormányzat a község társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti, oktatási, a közélet és az egyéb szakmai területeken elért kimagasló teljesítmények és életművek elismerésére

“JÁSZIVÁNYÉRT” kitüntető díjat alapít.

 

2.§

 

(1) Jásziványért díj azoknak adományozható, akik

-           a társadalmi, gazdasági életben, a településfejlesztésben, a különböző termelő területeken, kiemelkedő, a fejlődést elősegítő tevékenységet végeztek,

-           elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén jelentősen hozzájárultak a korszerű, eredményes oktatás - nevelés megvalósításához.

-           - tartósan kiemelkedő elméleti és gyakorlati tevékenységükkel hozzájárultak a község egészségügyi, szociális, kulturális feladatainak ‘megvalósításához,

-           - munkájukkal hozzájárultak a község sportjának fejlesztéséhez, a sportolási feltételek megteremtéséhez, valamint,

-           - átfogó életművükkel a község életében maradandót alkottak.

 

(2) A kitüntető díj egyénnek és közösségnek adományozható.

 

3.§

 

(1) A kitüntető díjat az önkormányzat adományozza.

 

(2) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:

-           az önkormányzati képviselők,

-           a község civil szervezeteinek vezetői

 

(3) A javaslatokat minden év június 1. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

 

(4) Az adományozásra a polgármester tesz javaslatot.

 

(5) A “JÁSZIVÁNYÉRT” díjból évente kettő adományozható. Kivételesen, kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgyévben kiadható díjak számát a képviselőtestület határozza meg.

4.§

 

A kitüntető díjat minden évben lehetőleg a falunap alkalmával kell átadni.

 

5.§

 

(1) A kitüntető díj adományozása során emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat kell

átadni.

 

(2) A kitüntető díjat az önkormányzat megbízásából a polgármester adja át.

 

6.§

 

Az emlékplakett leírása a következő:

 

A JÁSZIVÁNYÉRT’ díj 250 mm átmérőjű, kör alakú, lapos kerámia érme, díszdobozban elhelyezve. Az érme elülső oldalán középen a település címere, e fölé félkörben “JÁSZIVÁNYÉRT DÍJ” felirat található, melyek az érme síkjából kiemelkednek. A címer alatt félkörben ALAPÍTOTTA JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. felirat került elhelyezésre az érme síkjából kiemelkedve. Az érme hátoldala sima, mázas.

 

7. §

 

(1) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek összege egyének esetében nettó 25.000

forint.

 

(2) A pénzjutalmat és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat

éves költségvetésében kell biztosítani.

 

8.§

 

(1)      A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a

kitüntetésre különösen az aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást tanúsított, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt, illetőleg a

közügyek gyakorlásától eltiltott.

 

(2) A kitüntető díj visszavonását adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhetik.

 

(3) A javaslat alapján a kitüntető díj visszavonásáról a képviselőtestület dönt, egyben gondoskodik a díj bevonásáról.

 

9.§

 

A kitüntetettekről a Körjegyzőségi Hivatal nyilvántartást vezet.

 

10 §

Ez a rendelet 2011. június 1.-én lép hatályba.

 

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 25-én megtartott ülésén.

 

 

 

                         Tari András                                                               Márkus Erika

                        polgármester                                                                 körjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetésre került: 2011. május hó 28. nap

 

 

                                                                                                          Márkus Erika

                                                                                                                        Körjegyző(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László