LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásához

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásához
 
A fenti kormányhatározat értelmében lehetőség nyílik a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz fűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására
 
 
 1. A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a tájékoztató melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be a Jásziványi Önkormányzatnál, a folyamatos feldolgozás érdekében lehetőleg 2018. szeptember 15-ig, de legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
 
 1. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
 2. : a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
 
 1. amennyiben az érintett önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezete rendelkezik vezetékes gázfűtés szolgáltatására vonatkozó működési engedéllyel, és a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, nem fogadja be a háztartás igénybejelentését;
 
 1. amennyiben az érintett önkormányzat a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.
 
 
 
 1. A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) ellenőrzi az ügyfél bejelentését, szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatot is végeznek.
 
 1. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
 
 1. A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni.
 2. Az érintett önkormányzatok – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. határozat rögzíti majd. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 19. § (2) bekezdése alapján tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentések nagysága alapján indokoltnak tartja, a fűtőanyagok beszerzésének gyorsítása érdekében, feltételes közbeszerzési eljárást is indíthat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 
Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
 
Alulírott,
Név: ………………………………………  Születési név: ………………………………..
Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           
Anyja neve:………………………………….
 
Lakóhely:
irányítószám:□□□□  település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
 
Tartózkodási hely:
irányítószám:□□□□  település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.
 
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 
irányítószám:□□□□  település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
 
A juttatás igényelendő formája[2]:
 
tűzifa              szén                 propán-bután palackos gáz                propán-bután tartályos gáz
 
fűtőolaj                       pellet/brikett
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.
 
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
 
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
 
Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
 
Kelt ……………., 2018. …………………….       
                                                                                                                                                                                                                                           ………………………………
                                                                                                    Igénybejelentő aláírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adatkezelési tájékoztató
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz
Adatkezelői információk
 
Együttes adatkezelők:
 • érintett önkormányzat
 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
 • Belügyminisztérium
 
Az adatkezelő megnevezése:
Az érintett önkormányzat megnevezése: Jászszentandrás Községi Önkormányzat
 
Székhelye:5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Postai címe: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Telefonszáma: +36-57/446-006
Telefaxszáma: +36-57/446-002
 
Az adatkezelő megnevezése:
BM OKF, valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157
 
Az adatkezelő megnevezése:
Belügyminisztérium
Székhelye:
1051 Budapest, József Attila 2-4.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 441-1000
Telefaxszáma:
(+36-1) 441-1437
 
Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?
 
Az érintett önkormányzat adatvédelmi tisztviselője:
Elérhetősége:
 
A BM OKF adatvédelmi tisztviselője:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
Szolgálati helye: BM OKF Hivatal
 
Elérhetősége: 20/8200-559 (vonalas telefonszám)
                        kata.cseko@katved.gov.hu
 
A BM adatvédelmi tisztviselője:
dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
 
Elérhetősége: +361/999-4348
                      dominika.abraham@bm.gov.hu
 
Milyen személyes adatokat érint az adatkezelés?
 
Az adatkezelés azonosító adatokat érint (név, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely).
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése.
 
Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.
 
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
 
Milyen forrásból származnak a személyes adatok?
 
Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat  elektronikus úton..
Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át  az illetékes közműszolgáltatóktól is.
 
Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?
 
Az ellenőrzés lefolytatását követően az adatkezelő az ellenőrzéssel érintettek adatait és az ellenőrzés során feltártakat megküldi az illetékes helyi önkormányzatnak további intézkedés céljából.
 
Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
 
A személyes adatokat az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatását követően az adatoknak az illetékes helyi önkormányzat részére történő megküldésig, de legfeljebb 1 évig kezelik.
Igénybe vesz-e az adatkezelők adatfeldolgozót?
 
Nem.
Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?
 
Az érintett helyi önkormányzat  a Belügyminisztérium és  a BM OKF a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
 
 1. Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért a BM OKF a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a BM OKF elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.
 
 1. Helyesbítéshez való jog:
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.
 
 1. Törléshez való jog: 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17.cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
 
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének:
 
 • a) pontja alapján nem alkalmazandó, amennyiben a személyes adat megőrzése szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából, így pl. közérdekből nyilvános személyes adat az adatkezelési idő alatt nem törölhető,
 • b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó,
 • e) pontja alapján nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, pl. a szerződéses partnerek igényérvényesítéshez szükséges személyes adatai a szerződésből fakadó igények érvényesíthetőségének elévüléséig.
 
Mely adatkezelések tekintetében gyakorolható?
 
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az alábbi indokok relevánsak:
 
-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt,
-az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre nem kerül sor. Más jogalapnak minősül az eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és az adatkezelő ennek következtében feljelentést tesz,
- a személyes adatok kezelése jogellenes,
-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 
 
 1. Adatkezelés korlátozása:
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Mely adatkezelések esetén gyakorolható?
Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi adatkezelési cél tekintetében benyújtható, de azt az adatkezelő kizárólag a fent megjelölt valamely feltétel fennállása esetén teljesíti.
 
 1. Adathordozhatósághoz való jog:
 
Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni
 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható,
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés
Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.
 
 1. Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga
 
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.
 
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
 
Mennyi idő az 1-5. pontban foglalt kérelmek vizsgálata és megválaszolása?
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 
Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.
 
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította.
 
Amennyiben az nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.
 
Ha az adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.
 
 
 
 
 1. melléklet
ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK ADATSZOLGÁLTATÁSA
 
No. Igénylő lakos neve Háztartás adatai
megye irányítószám település neve közterület neve közterület jellege házszám lépcsőház (épületjel) emelet ajtó
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    
17.                    
18.                    
19.                    
20.                    
 
 
 1. melléklet
VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ LAP
 
I.
A <hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése (címe)>
2018. év ... hónap ... napján a
<háztartás címe> szám alatti lakóhely (a továbbiakban: háztartás) vonatkozásában
adminisztratív vizsgálat keretében megvizsgálta a ... adatbázis ... adatát, és az alábbiakat állapította meg.
 
A háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült / nem részesült
 
A háztartás egyetemes földgáz-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll / nem áll
 
A háztartás távhőszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll / nem áll
 
Fenti vizsgálat eredményeképp helyszíni vizsgálat elvégzése nem szükséges / szükséges.
 
Kelt: helység, dátum
 
 
vizsgáló1 neve, rendfokozata, beosztása                    vizsgáló2 neve, rendfokozata, beosztása
 
II. (Helyszíni vizsgálat lefolytatása esetén töltendő ki!)
 
A <hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése (címe)>
2018. év ... hónap ... napján ... óra ... perckor
helyszíni vizsgálatot végzett a
<háztartás címe> szám alatti lakóhelyen (a továbbiakban: háztartás),
és az alábbiakat állapította meg.
 
A háztartás vezetékes földgáz-bekötéssel nem rendelkezik / rendelkezik
 
A háztartás gázórával rendelkezik / nem rendelkezik
 
Kelt: helység, dátum
 
vizsgáló1 neve, rendfokozata, beosztása                    vizsgáló2 neve, rendfokozata, beosztása
 
 
Kapják:
 1. érintett önkormányzat
 2. Irattár
 
[1] Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
[2] A megfelelő rész aláhúzandó.


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László