2. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

 

Jászivány Község Képviselőtestületének

10/2004.(VIII. 10.) rendelete

 

Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

(egységes szerkezetben)

 

Jászivány Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény és a közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999.(XII.8.)BM. számú rendelet helyi végrehajtására, az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Jászivány Község Jelképei

 

1.§.

 

A község jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és zászló.

 

A címer leírása

 

2.§.

A község címere:

 

Kék és zöld színű, aszimmetrikus, balharánt osztott, csücskös talpú pajzs, jobb oldalt íves bemélyedéssel. A pajzs magasság és szélesség  aránya:5:4. pajzsmezőt kettős fekete kontúrú  arany keret öleli. A csücskös talpú pajzsot íves lobogó, szimmetrikus fecskefark végződésű, mindkét oldalt arany bevonatú, feketével szegélyezett szalag tartja. A szalagon fekete „JÁSZIVÁNY” felirat található. A pajzson vörös bélelésű leveles, gömbös korona van három zöld és a középső levelén vörös kővel díszítve. A pajzs jobb oldali kék mezejében aranya kűrt függ. A pajzs baloldali zöld mezejében jobbra tartó ezüst színű bárány, a bárány mellső lábával keresztre függesztett lobogót tart. A fecskefark végződésű arany színű lobogót vörös kereszt négyeli.

 

A címer használatának köre és szabályai

 

3.§.

 

(1)   A község címerét – mint díszítő és utaló jelképet – használni lehet:

 

a)       Díszítő domborműként a községben

b)       A Képviselőtestület tanácskozó termében

c)       A község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon

d)       A Képviselőtestület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérméken

e)       A Képviselőtestület által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon, kiállításokon

f)         A község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteseményein, ezek jelvényein, emléklapjain, érmein.

g)       A község pecsétnyomóján

 

(2)   A község címere díszítő és utaló jelképként huzamos időre külön engedéllyel alkalmazható az alábbi helyeken és tárgyakon:

 

a)       A község intézményeiben

b)       A község jelentősebb társadalmi és sportrendezvényein

 

(3)   Az állami címerrel való együttes használat esetén az állami címernek mind elhelyezésével, mind méretével elsőbbséget kell biztosítani.

 

 

4.§.

 

(1)   A 3.§.-ban meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken a község címerének használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. A polgármester határozata ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezéssel élni.

(2)   Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

      Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni!

[1](3) A díj megállapítása történhet egy összegben, vagy az elért árbevétel után.

(4) A (3) bekezdésben szereplő egy összegű díj 3.000 Ft., az árbevétel után

            megállapított díj mértéke az ebből származó éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb    

            3.000  Ft.

 

5.§.

 

(1)   A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 

Ø      A kérelmező megnevezését, címét,

Ø      A címerhasználat célját,

Ø      Az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

Ø      A címer előállításának anyagát,

Ø      Terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

Ø      A használat időtartamát

Ø      A címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.),

Ø      A felhasználásért felelős személy megnevezését,

 

(2)   A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 

Ø      Az engedélyes megnevezését és címét

Ø      Az előállítás anyagát

Ø      Az engedélyezett felhasználás célját

Ø      Az előállításra engedélyezett mennyiséget

Ø      A felhasználás idejét, illetőleg az engedélyek érvényességének időtartamát

Ø      A terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket

Ø      A címer felhasználásáért felelős személy megnevezését

Ø      Amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét

 

(3)   A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(4)   Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

 

6.§.

 

(1)   A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2)   Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színeiben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

 

A zászló leírása

 

7.§.

 

(1)   A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 90X65 téglalap – fehér színű, középen a község címerével. A zászlólap vége arannyal rojtozott.

(2)   A község zászlója esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 65 cm.

 

A zászló használata

 

8.§.

 

(1)   A zászló lobogó formájában is használható, a zászló (lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

 

Ø      Hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával és az Európai Uniós zászlóval együtt; a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt

Ø      A képviselőtestület ülései alkalmával önállóan, az ülés helyszínén;

Ø      Nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve;

Ø      Minden, a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

 

(2)   A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell

      alkalmazni.

 

Jogosulatlan használat

 

9.§.[2] [3]

 

 

 

Záró rendelkezés

 

10.§.

 

(1)   E rendelet 2003 augusztus 10.-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)   A rendelet kihirdetéséről Jászivány Község Jegyzője gondoskodik.

(3)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 10/2001.(XI.28.) Címer rendelet.

11.§[4]

 E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

Jászivány, 2004. 08. 10.

 

 

Borbély István                                     Dr. Csatai József

polgármester                                                 jegyző[1] A (3)-(4) bekezdést módosította: 9/2009. (IX.17.) ÖR 3.§ (1)   Hatályos:2009 X.1-től

[2] Módosította: 9/2009. (IX.17) ÖR 3.§ (2)   Hatályos: 2009 X.1-től

[3] Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.31.) ÖR 6.§ (2) a)   Hatályos: 2012.VI.01-től

[4]  Beiktatta: 9/2009. (IX.17.) ÖR 3.§ (3)   Hatályos: 2009 X.1-től(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László