1. 8/1992.(X.29) rendelete A Köztisztviselői törvény helyi végrehajtásáról

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének

8/1992.(X.29) rendelete

 

A Köztisztviselői törvény helyi végrehajtásáról

(egységes szerkezetben)

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. Tv. /továbbiakban:Ktv./4.§-ában, valamint a 42.§./3/ és /5/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jászivány község Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkavégzésre, díjazására és egyéb juttatásokra a következő rendeletet alkotja:

 

I.                   Fejezet

 

Általános rendelkezések

1.§.

 

/1/ [1]E rendelet hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

 

/2/ E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatottakra munkaidő arányosan kell alkalmazni.

 

/3/ [2]A polgármester közszolgálati viszonyára az alaprendelet 13 §-a terjed ki.

 

2.§.

 

/1/ A Ktv-i szabályozástól eltérő – munkaügyi szabályokat rögzítő – rendelettervezet elfogadását munkahelyi érdekegyeztetésnek kell megelőznie.

 

/2/ Az érdekegyeztetésben résztvevő három főt a köztisztviselők maguk közül választják ki.

 

/3/ Az érdekegyeztetés a polgármester feladata.

 

II.                Fejezet

 

A munkavégzés, munkaidő, munkavégzéshez kapcsolódóan

biztosítható juttatások

 

[3]3.§.

 

[4]4.§.

 

[5]5.§

 

 

 

III.             Fejezet

 

Egyéb juttatások

 

6.§.

 

/1/ [6]

/2/ A köztisztviselőt, ügykezelőt az /1/ bekezdésben foglalt illetmény juttatáson túl a munkáltatói jogkör gyakorlója – a kiemelkedő munkavégzés elismeréseként – évente legfeljebb két havi illetményének megfelelő mértékű jutalomban részesíthet.

 

/3/ A polgármester részére a tiszteletdíján felül jutalom adható, melynek mértéke legfeljebb havi tiszteletdíjának kétszerese. A jutalom odaítéléséről a képviselőtestület dönt.

 

/4/ A /2/-/3/-as bekezdésben foglalt jutalom mértéke az éves költségvetésben biztosított – Polgármesteri Hivatali – bérelőirányzaton belüli megtakarítás mértékéig terjedhet.

 

[7]7.§.

 

8.§

 

[8]9.§

 

[9]10.§

 

[10]11.§.

 

12.§

 

 A köztisztviselőt a közigazgatási alapvizsga letétele előtt egy esetben három munkanap, a közigazgatási  szakvizsga letétele előtt szintén egy esetben öt munkanap tanulmányi munkaidő kedvezmény illeti meg.

 

IV. Fejezet

 

Visszatérítés mellett adható juttatások

 

13.§.

 

/1/ A köztisztviselő kérelmére a polgármester – a jegyző véleményének figyelembe vételével – illetményelőleg folyósítását engedélyezheti.

 

/2/ Az illetményelőleg alsó határa 10.000 Ft., felső határa 30.000 Ft.

 

/3/ Az illetményelőleget a kifizetést követő hónaptól számított 6 hónapon belül, egyenlő részletekben, a munkaviszony megszűnése esetén pedig egy összegben kell visszafizetni.

 

/4/ Illetményelőleg nem folyósítható annak a köztisztviselőnek aki

Ø      Fegyelmi eljárás, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt van, vagy

Ø      Felmentési idejét tölti

 

/5/ Az illetményelőleg címén folyósításra engedélyezhető a hivatal éves bérelőirányzatának   5%-a.

 

V. Fejezet

 

A köztisztviselők díjazása

 

[11]14.§.

 

VI. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

[12]15.§.

 

 

 

 

 

Antal Lajosné sk                                 Sóti László sk

   polgármester                                         jegyző

 [1] Módosította: 2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[2] Módosította: 2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[3] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[4] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[5] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[6] Hatályon kívül helyezte: 8/2010(IX.3) ÖR 5.§ (2) Hatályos: 2010 IX.3-tól

[7] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[8] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[9] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[10] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05)ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[11] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05) ÖR Hatályos:2002. március 5-től

[12] Hatályon kívül helyezte:2/2002(III.05) ÖR Hatályos:2002. március 5-től(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László