Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról. Egységes szerkezetű

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról.

Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1.§.(2) bekezdésében, 25.§-ának (3) b). pontjában, 26. §-ában, és a 92.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § A rendeletet alkalmazni kell a Jászivány Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő
a) lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra
d)a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre
e) a Sztv. 6. §-ban meghatározott hajléktalan személyekre
      f) a Sztv.7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
     foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
     Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
g) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
      tartózkodásáról szóló törvény ( a továbbiakban Szmtv. ) szerint a szabad mozgás és
      tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
      időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
      hónapot   meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
      polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
      bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

II. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. §  (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, illetőleg – ha rendelkezésre áll – az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatalban (Jászivány Fő út 4.)

(2) Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott polgármesteri vagy bizottsági döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a képviselő-testület bírál el.”

(3) Az Önkormányzati Hivatal a támogatást igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében:
a) becsatoltatja az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat,
b) beszerzi az állami foglalkoztatási szervtől az együttműködés igazolására a hatósági bizonyítványt
c) beszerzi az Államkincstár által folyósított pénzbeli ellátásokról a szükséges igazolást
d) ellenőrzi a vagyonnyilatkozat adattartalmát a Takarnet rendszerből, helyi adónyilvántartásból
e) környezettanulmányt készít az igénylőnél.

(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeiről hivatalos tudomása van vagy azt az Önkormányzati Hivatal már vizsgálta és nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(5) Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, az igazolások és nyilatkozatok utólagos csatolása mellett.

(6) A jogosultság megállapításakor az Szt 10.§ (2) a.)-b.) pontjában meghatározott jövedelmet kell figyelembe venni.

(7) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (6) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(8) A hatáskör gyakorlójának döntése alapján a települési támogatás pénzbeli ellátásként, vagy természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.

(9) A támogatásban részesülő a szociális helyzetében, lakcímében, jogosultságát érintő viszonyaiban történt változást 15 napon belül köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatalban.

(10) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Sztv. 17. §-ában meghatározott szabályok szerint a hatáskörök gyakorlói döntenek.

(11) Eltérő jogszabály hiányában az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a Sztv.         4.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(12) A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági eljárás általános szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kifizetés és folyósítás szabályai

4. § (1) A jogerősen megállapított támogatásokat az Önkormányzati Hivatal folyósítja az alábbiak szerint: települési támogatást, a döntést követő hónap 5. napjáig, illetőleg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően azonnal.

(2) A támogatások kifizetése az Önkormányzati Hivatal ( Jászivány Fő út 4.) házipénztárából történik.

(3) A rendszeres települési támogatást a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

III. FEJEZET

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Települési támogatás

5. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési támogatást eseti jelleggel vagy havi rendszerességgel:
a) a gyógyszerkiadások viseléséhez
b) temetési költségek viseléséhez,
c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szoctv. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) Az települési támogatásra vonatkozó kérelmet az azon feltüntetett csatolandó mellékletekkel kell benyújtani:
a) rendkívüli települési támogatás és temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a rendelet 1. sz. melléklete11] szerinti formanyomtatványon
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon

Eseti rendkívüli települési támogatás

6. § (1)3]  Eseti rendkívüli támogatást állapít meg a polgármester annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 250 %-át nem haladja meg.

(2) Eseti rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult.

(3)4] Az eseti rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 1000 Ft-nál nem lehet kevesebb, legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-ánál nem lehet magasabb

(4)  Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az eseti rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja havi rendszerességgel járó települési támogatásban részesül,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül havi rendszerességgel járó települési támogatásban.

(5)1 Kivételes méltánylást érdemlő esetben ( pl. elemi kár, baleset – betegség / minimum 90 napos gyógykezelést igénylő/  rendkívül magas gyógyszerköltség, stb.) a polgármester az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb egy főre jutó havi jövedelem-maximum az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének 270 %-a esetén is megállapíthat eseti rendkívüli települési támogatást maximum az (2) bekezdésben meghatározott összeg kétszereséig.

(6) Kivételes méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg települési támogatás.


Rendszeres rendkívüli települési támogatás

7.§ (1)5]  Rendszeres rendkívüli települési támogatást állapít meg a polgármester annak a személynek,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 100 %-át nem haladja meg.
b) akinek és közeli hozzátartozójának vagyona nincs
c) aki közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.

(2) Rendszeres rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg, csak egy személy jogosult.

(3)7] A rendszeres települési támogatás összege: 5.000,- Ft/hó.

(4) A rendszeres települési támogatást egy évre kell megállapítani.


Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

8. §[9] 
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapít meg a képviselő-testület annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 320 %-át nem haladja meg.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének – évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összegének- 10%-a.

(3) Nem jogosult elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatásra az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek a nevére szóló temetési számla kiállításának időpontjától a kérelem benyújtásának napjáig 2 hónap eltelt”​
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

9. § (1)2] 6]  10]  
 Az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban részesíti a képviselő-testület azt a személyt, aki megfelel a következő feltételeknek:
  1. egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át és a havi rendszeres gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,
 
  1.  egyéb igénylő esetében, akinek ha a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át és a havi rendszeres gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,
és alanyi- vagy normatív közgyógyellátásban nem részesül.

(2)2 Kivételes méltánylást érdemlő esetben – súlyos, tartós betegség esetén – az (1) bekezdésben meghatározott egy főre számított havi jövedelemtől maximum 50 %-kal eltérő jövedelem esetén is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság, feltéve, hogy a havi gyógyszer költsége megfelel az (1) bekezdésben szabályozottaknakAz egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében gyógyszerkiadások viseléséhez támogatásban részesíti a képviselő-testület azt a személyt, aki megfelel a következő feltételeknek:

(3)  A kérelemhez a jövedelemigazolás mellett csatolni kell:
a) a havi rendszerességgel szedett gyógyszereiről szóló háziorvos által kiállított igazolást, illetve kivételes méltányosság esetén annak indokoltságáról szóló háziorvos által kiállított igazolást.
b) a háziorvosi igazolás alapján kiállított tételes gyógyszertári igazolást a gyógyszerköltségről

(4)8] A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás összege: 5.000,- Ft/hó.

(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.A támogatás felhasználása ellenőrzésének szabályai

10. § (1) A települési támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából a megállapító határozatban a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) utólagos bemutatására kötelezhető a jogosult.

(2)A támogatás összegének kérelmezett célra történő felhasználásának biztosítása érdekében kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a támogatás összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

(3) A támogatás jogosulatlan felhasználásának megállapítását követően a döntés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül települési támogatás nem igényelhető újra.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

11. §
(1) A Képviselő-testület az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (továbbiakban:ösztöndíjpályázat) csatlakozó döntése után – rendszeres támogatásban részesíti azokat a jásziványi lakóhelyű, felsőoktatásban tanuló  fiatalokat, akik:
      a./ megfelelnek a tárgyévre vonatkozó ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltéte-
           leinek(továbbiakban: szerződés), valamint a pályázati kiírásnak,
      b./ családjukban az egy főre jutó utolsó 3 havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a
           tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
           150 %-át,
      c./ pályázatát  határidőben, a pályázati kiírásban szereplő adatlapon, mellékletekkel és
           igazolásokkal együtt  benyújtja.

(2) A támogatás összege havi 1.000.- Ft-tól 5.000.- Ft-ig terjedhet, időtartama a pályázati
kiírás és szerződésben foglaltak szerinti.

(3) A jogosultak sorrendisége kialakításának szempontjai a szerződésben foglalt feltételek,
ajánlások, ezen túl a család egy főre jutó havi nettó jövedelme, az oktatási intézmény tá-
volsága, kollégiumi elhelyezés biztosítottsága vagy hiánya.

Köztemetés

12.§
Átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, a Sztv. 48. §-a szerint.


IV. FEJEZET

Személyes gondoskodást biztosító ellátások
13. §
      (1) A személyes gondoskodás körében előírt kötelező alapszolgáltatásokat az önkormányzat a szakfeladatként biztosítja:

a) étkeztetés
                       
b) házi segítségnyújtás.

     (2) Az Önkormányzat a külön megállapodás keretében gondoskodik az alábbiak ellátásáról jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.


(3) A személyes gondoskodás megállapítását a szolgáltatást igénylő, illetve közeli  hozzátartozója kérheti. A kérelmeket az Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos véleményét a szolgáltatást igénylő egészségi állapotáról.

(4) Az alapszolgáltatások iránti kérelmekről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.

     (5) A polgármester külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles étkeztetést, házi segítség-

nyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát
a szolgáltatás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást a szolgáltatás biztosításától függetlenül, utólag ebben az esetben is le kell folytatni.


(6) A személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének legkevesebb         havi időtartama 1 hét.


      (7) Az alapszolgáltatások igénybevételéről a polgármester és a szolgáltatást igénybe vevő megállapodást köt. A megállapodásnak

           tartalmaznia kell:

            a./ a szolgáltatás megkezdésének időpontját,
            b./ étkeztetés esetén az étkeztetés módját,

            c./ házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatás tartamát, időpontját,
            d./ a személyi térítési díj összegét és a megfizetés időpontját, módját,
            e./ a szolgáltatás szüneteltetése esetén az igénybe vevő bejelentési kötelezettségét,
            f./ az ellátás megszűnésének eseteire vonatkozó figyelmeztetést.

     (8) A szolgáltatást meg kell szüntetni, ha:

a./ a szolgáltatás biztosítása határozott időre, vagy a feltétel bekövetkezéséig történt
b./ a szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatást előzetes bejelentés nélkül tartósa (legalább
     két hétig) nem vette igénybe és ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c./ a házi segítségnyújtásban részesülő személy nem biztosítja a gondozó biztonságos
     bejutását a lakásba, illetve a lakásban tartózkodás biztonságos feltételeit,
d./ a szolgáltatást igénybe vevő részére megállapított térítési díj megfizetését

     figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként
     képes lenne.


(9) A szolgáltatás megszüntetéséről a polgármester dönt és döntéséről írásban értesíti a szolgáltatást igénybe vevő személyt.

Étkeztetés


14. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak:
      a)  70 éven felüli,

      b)  egészségi állapota nem teszi lehetővé,
      c) fogyatékos személy,
      d) pszichiátriai vagy szenvedélybeteg,
      e) hajléktalan
 a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:

(2) Egészségi állapota nem teszi lehetővé az étkezés biztosítását annak, aki krónikus betegségben szenved, vagy 30 napot meghaladóan gondozásra szorul, melyet háziorvos igazol.
(3) Fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt nem tudja önmagát, illetve eltartottját ellátni az, aki ezt a fennálló állapotot háziorvosi/szakorvosi igazolással bizonyítja.
(4) az életkort az érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, a hajléktalanságot pedig lakcím igazolvánnyal kell igazolni.

Házi segítségnyújtás

15. §
Házi segítségnyújtásra jogosult az a személy, akinek gondozási szükséglete az Sztv. 63. § (7) bekezdésben szabályozottaknak megfelel.V. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. §
(1) E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.
(2) Az első lakáshoz jutók részére adható vissza nem térítendő támogatásról szóló szóló
     7/2010 ( V.28.) önkormányzati rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vissza nem térítendő támogatás mértéke:
a) új lakás építése esetén           200.000 Ft
b) lakásvásárlás esetén              200.000 Ft.”


(3) Hatályát veszti:
Az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII.16.) ÖR.


Kelt: Jászivány Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésén.
Tari András sk.                                                                                 Márkus Erika sk.
  polgármester                                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2015.           II.               hó          26.                nap.


                                                                                                                                              Márkus Erika
                                                                                                                                                     jegyző
1] Módosította a 10/2015.(XI.10.) Ör 1. § Hatályos: 2015. XI. 11-től
2]  Módosította a 10/2015.(XI.10.) Ör 2. § Hatályos: 2015. XI. 11-től
3]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 1. § Hatályos: 2016. XI. 09-től
4]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 2. § Hatályos: 2016. XI. 09-től
5]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 5. § Hatályos: 2016. XI. 09-től
6]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 6. § Hatályos: 2016. XI. 09-től
7]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 3. § Hatályos: 2017. I. 01-től
8]  Módosította a 8/2016.(XI.08.) Ör 4. § Hatályos: 2017. I. 01-től
9]  Módosította a 11/2017.(VIII.04.) Ör 1. § Hatályos: 2017. VIII. 05-től
10]  Módosította a 3/2018.(II.22.) Ör 1. § Hatályos: 2018. III. 01-től

11]  Módosította a 3/2018.(II.22.) Ör 2. § Hatályos: 2018. III. 01-től


                                                                                                          

Csatolmányok
Megnevezés méret
2. számú melléklet 68 KB
3. számú melléklet 26 KB
1. sz. mell. 23.03 KB


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László