Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
 1. §
A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.
2. §
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                                                                          
  112 018    ezer Ft-ban,
ezen belül:
felhalmozási célú bevételt                                                                 69 943    ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást                                                                  73 943    ezer Ft-ban,
ebből:     
 • beruházások összegét                                                                 29 800    ezer Ft-ban,
 • felújítások összegét                                                                     44 543    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét                                600    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú kölcsön nyújtását                                                      0    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú céltartalékát                                                              0    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási hitel kamatát                                                                     0    ezer Ft-ban,
 
 • működési célú bevételét                                                               42 075     ezer Ft-ban,
 • működési célú kiadásokat                                                             37 075     ezer Ft-ban,
ebből:
 • személyi jellegű kiadásokat                                                           15 841    ezer Ft-ban,
 • munkaadókat terhelő járulékokat                                                     2 879    ezer Ft-ban,
 • dologi jellegű kiadásokat                                                                11 650    ezer Ft-ban,
 • ellátottak juttatásait                                                                          3 554     ezer Ft-ban
 • a speciális célú támogatásokat                                                        3 151     ezer Ft-ban,
 • általános működési tartalékot                                                              900     ezer Ft-ban,
 • működési célú céltartalékot                                                                 100     ezer Ft-ban,
 
 • költségvetési létszámkeretet                                                                   9      főben
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel.A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
5. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §
A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §
A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.
10. §
Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Tartalék
11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 900 ezer Ft általános, 100 ezer Ft működési céltartalékkal  hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
12. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Európai Uniós projektek
13. §
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások
14. §
A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15. §
(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.
(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
16. §
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
18. §
A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.
19. §
Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 15. számú melléklet tartalmazza.

20. §
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőlegkövetkezményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafetéria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben.

21. §
(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére étkezési hozzájárulást biztosít 8000 Ft/hó értékben.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a költségvetési törvényben meghatározott cafeteria juttatás összege bruttó 200 e Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.
22. §
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 236.950,- Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja:  egész napra 20 000 Ft/nap
vásárra alkalmanként 5000 Ft
egyéb esetben 1000 Ft/óra
                                                     Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes
(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2
Záró rendelkezések
23.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kelt:Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 6-i ülésén.


   Tari András sk.                                                                                          Márkus Erika  sk.
     polgármester                                                                                                          jegyző


A kivonat hiteléül:

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került      2018.     év            II.       hó        21.     nap

                                                                                                                                                  Márkus Erika 
                                                                                                                                                      jegyző


Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 127.5 KB
2. sz. mell. 35.5 KB
3. sz. mell. 26.5 KB
3. sz. mell. 23 KB
4. sz. mell. 26.5 KB
5. sz. mell. 14.32 KB
6. sz. mell. 15.19 KB
7. sz. mell. 15.46 KB
8. sz. mell. 14.64 KB
9. sz. mell. 27.5 KB
10. sz. mell. 33 KB
11. sz. mell. 13.08 KB
12. sz. mell. 14.25 KB
13. sz. mell. 23 KB
14. sz. mell. 93 KB
15. sz. mell. 35 KB


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László