Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2017 (XI.7..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról


Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
A rendelet célja
  1. §


A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület megállapítsa a szociális tűzifavásárlásra való szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit.

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott, Jászivány  község közigazgatási területén élő személyekre.
A támogatás
3.§

(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra szociálisan rászorult, és jogosult  az, akinek
a) a háztartásában az egy főre  jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
     b) 1 személyes háztartása van és 70 év feletti egyedül álló nyugdíjas és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.”
c.) a családjában élő közeli hozzátartozók közül az egyik fél  70 év feletti nyugdíjas és  az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.

és  kérelmező lakcímén  a háztartás, család minden tagja életvitelszerűen lakik.


(2) Előnyben részesül különösen
a) aki Szt alapján jogosult:
aa) aktív korúak ellátására
ab) időskorúak járadékára
b)  az önkormányzat rendelete alapján települési támogatásra jogosult
c)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család .

(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

(4) A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás mértéke
4.§

            A támogatás mértéke háztartásonként 1 erdei m3, de legfeljebb 1,5 erdei m3 tűzifa.

Eljárási rendelkezések
5. §

(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ellátások iránti kérelmeket a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Jásziványi Kirendeltségénél kell

     benyújtani a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) A támogatásra való jogosultságról határozattal  a képviselő-testület dönt.
(4) A támogatás iránti igény benyújtási határideje a kérelem nyomtatványon meghatározott mellékletekkel együtt teljes

    körűen 2017. december 4-11. A határidő jogvesztő.

Záró rendelkezések
6. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2018.július 30. napján hatályát veszti.

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-i ülésén.               Tari András  sk.                                                                                   Márkus Erika  sk.
                 polgármester                                                                                         jegyző


A kivonat hiteléül:


Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került    2017.    XI.      hó          07.       nap


                                                                                                                            Márkus Erika
                                                                                                                                    jegyző

Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 57.5 KB


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László