2014. április 30.

Meghívó

Mutató

Jelenléti ív
Önkormányzati Képviselőtestület
Jászivány
 
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2014. április 30-án megtartott soron következő testületi
ülésének döntéseiről szóló
 
 
MUTATÓJA
 
 
Rendelet, határozat                                                   Tárgy
 
 
7/2014.(V. 12.) önkormányzati rendelete   Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
 
 
88/2014.(IV. 30.) határozata                         Az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
 
 
89/2014.(IV. 30.) határozata                        Jászivány Község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 
 
90/2014.(IV. 30.) határozata                                   A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadásáról
 
 
91/2014.(IV. 30.) határozata                                    Jászivány Fejlesztési Kft részére tagi kölcsön biztosításáról
 
 
92/2014.(IV. 30.) határozata                                    A nyári gyermekétkeztetés önerő költségeinek vállalásáról
 
 
93/2014.(IV. 30.) határozata                                   A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv
 
 
 
Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 30-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.
 
Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány
 
 
Jelen vannak:  Tari András                            polgármester
Bugyiné Kökény Gizella       képviselő
Csontos Zoltánné                   képviselő
Kálmán Miklós                      képviselő
Szabadosi Katalin                  képviselő
 
                                   Márkus Erika jegyző
 
 
Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a testület tagjai jelen vannak, a testület határozatképes. Van-e interpellációs felvetés? Amennyiben nincs, ismertetem a képviselőtestület ülésének napirendi pontjait. Javaslom, hogy az első napirendi pontot csúsztassuk, és akkor vegyük elő, ha a rendőrség képviselői megérkeznek. Aki elfogadja így a napirendi pontokat az kérem kézfelnyújtással
 
 1. napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 1. napirendi pont: Javaslat a pénzmaradvány felosztására
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 1. napirendi pont: Beszámoló Jászivány Község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Hamar Gábor őrsparancsnok
 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
- A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló
- 2014.évi Startmunkáról
- ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 1. napirendi pont: Zárt ülés; - Önkormányzati segély ügyekben érkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
Tari András: Aki egyetért a napirendi pontok meghatározásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan négy igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
88/2014.(IV. 30.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatokat megtárgyalásra elfogadta.
 
Határozatról:
1./ Tari András polgármester
2./ Márkus Erika jegyző
- értesül.
 
 
 
 1. napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Szerintem elég jól gazdálkodtunk az elmúlt évben. A kapott anyagban minden benne van.
Márkus Erika: nyugodtan tárgyalhatjátok együtt az első három napirendi pontot, mert a rendelet mindhárom anyagot tartalmazza,
Tari András: Kérdezem a képviselőtestület tagjait, egyben fogadjuk-e el az első három napirendi pontot? 5 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött a képviselőtestület, hogy az első három napirendi pontot egyszerre fogadjuk el. Van-e vélemény, hozzászólás, kérdés a pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezzétek, hogy elfogadja-e a képviselőtestület az 2013. évi költségvetési beszámolót. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadtuk mind a három napirendi pontunkat.
 
 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2014. (V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
 
 
Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §
 
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2.,3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
 84 093 E Ft bevétellel
 77 801 E Ft kiadással
   6 291 E Ft pénzmaradvánnyal
 
jóváhagyja.
 
(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 
(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4 számú melléklet szerint fogadja el.
2. §
 
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás  kiadásait a 5,6,7 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 
3. §
 
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását, 9,11., 14. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 13 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
 
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
 
(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. §
 
Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 148 268 E Ft-ban állapítja meg.
5. §
 
(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.
 
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet szerint.
6. §
 
Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 17 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 
7. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2013 évi költségvetésről szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2012 évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2013. (V. 06.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 
Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2014.április 30-i ülésén.
 
 
Tari András   sk.                                            Márkus Erika  sk.
  polgármester                                                        jegyző
 
 
 
 1. napirendi pont: Beszámoló Jászivány Község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Hamar Gábor őrsparancsnok
 
Tari András: Tisztelettel köszöntöm Körei-Nagy Józsefet a Jászberény Rendőrség rendőrkapitányát, és Hamar Gábort a Jászapáti Rendőrőrs őrsparancsnokát. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A beszámolót megkaptuk Önöktől, eljuttattuk a képviselőtestület tagjainak, és örömmel vettük, hogy kevesebb volt a bűncselekmény az elmúlt évihez képest. Szeretné-e kapitány úr szóban kiegészíteni a beszámolót?
Körei-Nagy József. Tisztelt Képviselőtestület!  A beszámoló születéséről szeretnék inkább néhány szót szólni. Központosították a beszámolók szerkezetét, a címszavak amelyek olvashatók a beszámolóban az ország minden területén ugyanez, de nyilvánvalóan a tartalom más. A másik, magyarázatra szoruló kifejezés az a regisztrált bűncselekmény, amivel szintén ebben az évben lehet találkozni először. Ez azt jelenti a korábbi terminológiával szemben, hogy amikor ismertté vált bűncselekményről volt szó, akkor azokat rögzítettünk a statisztikai rendszerben. Most az adott bűncselekmény akkor kerül fel a rendszerbe, amikor a belügyminisztérium rögzíti, és van amikor ez több év. A harmadik dolog pedig, a települések rálátást kaphatnak arra, hogy a kapitányság hogyan dolgozik. Ha van kérdés, szívesen válaszolok rá.
Tari András: Megköszönöm egész éves munkájukat. Tapasztaljuk, hogy a rendőrség jelen van településünkön minden héten, sőt néha naponta is. Ez jó dolog. Aki a képviselőtestület tagjai közül elfogadja a közbiztonságról szóló beszámolót, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
Körei-Nagy József: Nekünk mennünk kell, Önöknek jó munkát kívánok a továbbiakban.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
89/2014.(IV. 30.) határozata
Jászivány község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta a település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót.
 
A határozatról:
 1. Tari András polgármester
 2. Márkus Erika jegyző
 3. Hamar Gábor őrsparancsnok Jászapáti Rendőrőrs
 4. Dr Körei-Nagy József rendőrkapitány, Jászberényi Rendőrkapitányság
 • értesülnek.
 
 
 
 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
- A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló
- 2014.évi Startmunkáról
- ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: A Jászsági Többcélú Társulás és intézményeinek költségvetéséről szóló beszámolót olvashattuk az előterjesztésben. A társulás tagjai többen is ki akarják venni a rájuk eső összeget, jött azonban egy javaslat, hogy adjuk oda a Szent Erzsébet kórháznak úgy ahogy van. Ez összesen 13 millió forintot jelent. Nem mindenkinek annyi csak, mint a miénk, a nagyobb településeknél sokkal magasabb az összeg, azért is szeretnék kivenni. Ezek a települések befizetései és én azt mondtam, hogy ezt az összeget teljes egészében átutaljuk a kórháznak, ami 65 ezer forintot jelent. Elfogadja a képviselőtestület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
90/2014.(IV. 30.) határozata
A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadásáról
 
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező záró beszámolóját, és a fennmaradó, az önkormányzat által a Társuláshoz befizetett teljes összeget 65.000,- Ft-ot átutalja a Jászberényi Erzsébet Kórház számlájára.
 
A határozatról:
 1. Jászsági többcélú Társulás Jászberény
 2. Erzsébet Kórház Jászberény
 3. Tari András polgármester
 4. Márkus Erika jegyző
 5. Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya
 
 
2014. évi startmunkáról. Gondolom mindenki előtt ismeretes, hogy megnyertük mind a két projektet. egyik Téli és egyéb közfoglalkoztatás, másik a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás. 5-5 főt érint, május elsejétől tudjuk őket alkalmazni, egyikben fazekasságot, másikban egyéb kőművesmunkákat szeretnénk végeztetni. A költségek utalása folyamatban van. A mezőgazdasági startmunkához a malacok a jövő héten érkeznek. Jegyző asszony hiányolja, hogy a projektben nincs minden nyilvántartás pontosan vezetve ezt sokkal jobban és pontosabban kell végezni. Nagyobb hangsúlyt fektetünk e fontos feladat végrehajtására.
Márkus Erika: Az állattartásnak nagyon sokféle nyilvántartása van, mind a megvásárolt anyagokról, az állatokról, mind a pénzügyi adatokról pontosan vezetni kell.
Tari András: Megbízom Jegyző asszonyt, hogy a nyilvántartás vezetését vegye kézbe.
Következő: Ingatlanvásárlási kérelem. Berki Istvántól és Csontos Zoltántól kaptunk ilyen kérelmeket, a Vincze Ferenc utcában szeretnének telkeket vásárolni. Mivel ezeket a területeket bevontuk a Startmunkába, mint művelhető területeket, a munkaügyi központ 2015. január 31-ig nem engedi értékesíteni, mert akkor nem teljesítjük a szerződésben foglaltakat.
Berki István helyi lakos: Olyan kérdésem lenne a telekkel kapcsolatban, hogyha lejár az önkormányzatnak a munkaügyi központtal kötött szerződése, akkor számíthatok-e a földterületre? Ha nem akkor tárgytalan a kérésem. Csak így tudom indítani a pályázatomat, fontos nekem, hogy ezt tudjam. Ha azt mondjátok, hogy igen akkor számítok rá és igényt is tartok. Ennyi lett volna részemről. Köszönöm!
Tari András: Sajnos ezt nem tudjuk most ebben a formában tárgyalni.
Szintén ingatlanvásárlás. Jelentkezett nálam két hölgy Hasznosné és Máténé, hogy eladó mindkettőjük háza. Az egyiket annyiért adnák amennyi rajta a banki teher, a másikat 3,5 millió forintért.
Bugyiné Kökény Gizella: Mennyi ez a teher?
Tari András: 2,4 millió forint, a két telek együtt úgy 6 millió forint lenne. Ebből 3 millió be van építve a 10 milliós projektünkbe mint ingatlanvásárlás. Mondtam nekik, hogy együtt érdekel bennünket a két ház. Foglalkozzunk-e az ügylettel, mit mond a testület? Mindenképpen szeretnénk ingatlant vásárolni, azt kell eldönteni, hogy ezt a két ingatlant vegyük-e meg, vagy, esetleg másikat keressünk.
Más: Meg kellene kezdeni az urnafal megvalósítását. Arra gondoltam, hogy megterveztetnénk Tekse Andrással, Apátin ő terezte a ravatalozót. Nem tudom mennyiért készíti, de ha gondoljátok felveszem vele a kapcsolatot. Vagy ha van más javaslatotok, akkor mondjátok.
Van egy szép új szabadtéri színpadunk. Úgy gondoltam kellene egy tető föléje.
Márkus Erika: Én is tudok árajánlatot, mert mi is most kértünk. A mi színpadunkra egymillió-kétszáznyolcvankilencezer forintos ajánlatot kaptunk és 6x4 méteres nagyságú a színpadunk. Nem olcsó a ponyva.
 
Tari András: A Jászivány Fejlesztési Kft árufeltöltéshez kér támogatást. Sok minden van már a kis boltunkban, de még további fejlesztések kellenének. Kétszázezer forint összeggel javaslom támogatni. Amennyiben egyetért a képviselőtestület a javaslatommal kérem kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a testület .
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
91/2014.(IV. 30.) határozata
Jászivány Fejlesztési Kft részére tagi kölcsön biztosításáról
 
- Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászivány Fejlesztési Kft részére 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt.
 
- A Jászivány Fejlesztési Kft részére átadott kamatmentes tagi kölcsön visszafizetési határideje 10 év.
 
Felelős: Tari András polgármester
 
A határozatról:
1.) Kökény Anikó Jászivány Fejlesztési Kft ügyvezető igazgatója
 1. Tari András polgármester
 2.  Márkus Erika jegyző
 3.  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja Jászszentandrás
- értesülnek.
 
 
Lóczi Miklósné: A nyári gyermekétkeztetéshez kérem a képviselőtestület véleményét, amennyiben úgy dönt, a hozzájárulását. A nyári gyermekétkeztetéshez, egy gyermek étkeztetési költségére naponta 440 Ft-ot nyújt az állam. A vállalkozó, akivel eddig szerződést kötöttük most nem tudja ennyiért a szállítással együtt vállalni. 40,- Ft naponta minden gyermeknek a pluszköltsége, ami összesen 28.080,- Ft. 13 gyermek étkeztetéséről van szó. Elsősorban a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok gyermekei kapnának ebédet, valamint azok a rászoruló gyermekek, akiknek a szülei dolgoznak.
Tari András: Ezt a költséget bevállalhatjuk, úgy gondolom. Egyetért-e a képviselőtestület a javaslattal? Amennyiben igen kérem kézfelnyújtással jelezni. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
92/2014.(IV. 30.) határozata
A nyári gyermekétkeztetés önerő költségeinek vállalásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a nyári gyermekétkeztetéshez, gyermekenként naponta 40 Ft-tal, 13 fő gyermek részére. Az étkeztetés időszakára 2014. június 16 napjától, 2014. augusztus 29 napjáig, (54 nap) ez összesen 28.080 Ft.
A határozatról:
 1. Tari András polgármester
 2. Márkus Erika jegyző
 3. Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya
 • értesülnek.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
93/2014.(IV. 30.) határozata
A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testület két ülése közötti időszakban az átruházott hatáskör gyakorlása során tett polgármesteri intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi, az erről szóló tájékoztatót elfogadja.
 
A határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika körjegyző
- értesülnek
 
 
Több kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést 16,30 órakor bezárta.
 
 
kmf
 
 
 
 
 
                        Tari András                                                    Márkus Erika
                        polgármester                                                       jegyző


Első napirendi pont mellékletei:

1. sz. mell.
1.sz. mell2.

2. sz. mell
3. sz. mell
3.sz mell/ 2
4. sz. mell
5. sz. mell
8. sz. mell
12. sz. mell
13.sz. mell
14. sz. mell
16.sz mell/ 1
16. sz mell./2
16.sz mell/ 3
Beszámoló Önkormányzat 2013-as év pénzügyi tervről
Éves jelentés

2. napirendi pont mellékletei

3. napirendi pont


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László