2014. február 5.

Mutató
Meghívó


 
Jegyzőkönyv
 
 
 
 
Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 5-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.
 
Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány
 
Jelen vannak:  Tari András                            polgármester
Bugyiné Kökény Gizella       képviselő
Csontos Zoltánné                   képviselő
Kálmán Miklós                      képviselő
Szabadosi Katalin                  képviselő
 
                                   Márkus Erika jegyző
 
 
Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a testületi tagok közül mindenki jelen van, a testület határozatképes. Interpellációs kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs ismertetem a napirendi pontokat, és elfogadásra javasolom azokat.
 
1.) napirendi pont: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt bérleti üzemeltetési szerződés módosítása, Bérleti díj meghatározása
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
2.) napirendi pont: Előterjesztés Jászivány Községi önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének módosítására
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
3.) napirendi pont: Előterjesztés Jászivány Község önkormányzata és intézményei 2014. évi pénzügyi tervére
A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésére
Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésére
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
4.) napirendi pont: Előterjesztés az államháztartáson kívüli átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotására
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Márkus Erika jegyző
5.) napirendi pont: Előterjesztés Jászivány Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Márkus Erika jegyző
6.) napirendi pont:Előterjesztés A REGIO- KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítására
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
7.) napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
                                 - Jász- Kun emléknap
                                 - Telekvásárlási kérelem
                                 - Közművelődésre fordítható összeg
                                 - LEADER pályázatok megelőlegezése
                                 - Tájház átadása
- 2014. évi Startmunkáról
- Könyvtár belső felújításáról 
                                 - Javaslatok a Megyei Értéktárba történő felvételhez
                                 - Közmeghallgatás
                                 - SZEM mozgalomhoz való csatlakozás
             Előadó: Tari András polgármester
8.) napirendi pont: Zárt ülés:  Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
                                                Önkormányzati segély ügyekben érkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Elfogadja a képviselőtestület a napirendi pontokra tett javaslatot? Megállapítom, hogy egyhangúan öt igen szavazattal elfogadtuk.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2014.(II. 5.) határozata
Az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadta.
 
Határozatról:
1./ Tari András polgármester
2./ Márkus Erika jegyző
- értesül.
 
 
1.) napirendi pont: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt bérleti üzemeltetési szerződés módosítása, Bérleti díj meghatározása
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Kérdés, hogy a bérleti díj miképp lesz megállapítva.
Márkus Erika: Eredetileg benne van a szerződésben, amit kötöttünk, ezen nem is akarnak módosítani. Az szerepel a szerződésben, hogy a bérleti díj az amortizáció mértéke, amit azonban forintosítani kellene mindaddig és csak ideiglenesen, amíg a vagyonértékelés meg nem történik, mely az alapját képezi a bérleti díj számításnak.
Tari András: Az értékesített víz köbmétere után kellene meghatároznunk a díjat.
Márkus Erika: Ezt mi nem tudjuk mennyi. Ennek azért is van jelentősége, mert az előző évben kétszer is döntött a testület a bérleti díj terhére történő eszközök cseréjéről, ami kb. 500.000 Ft a költség. A bérleti díj összegét másra nem lehet felhasználni, csak a vízhálózat fejlesztésére.
Tari András: Közben megérkezett Kocza Imre a TRV ZRT Jászapáti vezetője, szeretettel köszöntünk körünkben.
Kocza Imre: A kitermelt víz 2013 évben 28.106 m3, ebből az értékesített víz 12.792 m3. A bérleti díjnak kell fedeznie az olyan üzemeltetési költségeket, amelyek nem a normál üzemeltetéshez kapcsolódnak. Búvárszivattyú csere, klórozó javítása merült fel a tavalyi évben. Pár év múlva a vastalanító tartályokba töltet csere válik szükségessé, amelyre 1-2 millió forintot lehet számolni. Reális értéket kell megállapítani. Évi 300.000-400.000 Ft költségre lehet számolni, ha van fennmaradó rész, akkor az 3-4 év alatt fedezi a nagyobb beruházásokat.
Tari András: Javaslatom a 70 Ft/ eladott víz m3, ez a díj elég a költségekre. Van e valakinek más javaslata, kérdése? Elfogadja a képviselő testület 2013- 2014 évre a 70 Ft/ eladott víz m3 árat bérleti díjnak? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület
Tari András: A szerződést is módosítanunk szükséges. Elfogadja a testület annak módosítását? Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés? Amennyiben nincs, a képviselőtestület elfogadja a TRV ZRT üzemeltetési szerződésmódosítását? Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2014.(II. 5.) határozata
TRV Zrt Bérleti Üzemeltetési Szerződésének módosításáról,
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Bérleti Üzemeltetési Szerződésének 1. számú módosítását- a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal- elfogadja.
 
A határozatról:
1.) TRV Zrt Szolnok
2.) Tari András polgármester
3.) Márkus Erika jegyző
- értesülnek.
 
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2014.(II. 5.) határozata
TRV Zrt bérleti díjának megállapításáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részére, az évente értékesített vízmennyiség átlagában 70,- Ft/ eladott víz m3 összegben határozza meg az éves bérleti díjat.
 
A határozatról:
1.) TRV Zrt Szolnok
2.) Tari András polgármester
3.) Márkus Erika jegyző
- értesülnek.
2.) napirendi pont: Előterjesztés Jászivány Községi önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének módosítására
                                                Előterjesztés írásban mellékelve
                                                Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: A módosítás tartalmazza, a központi és saját pénzeszközök változásait, testületi döntések alapján került beépítésre a bevételi és kiadási oldal megfelelő részéhez.
 Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése? Elfogadja a képviselőtestület a 2013 évi pénzügyi tervmódosításokat? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
 
1/2014. (II. 20) RENDELETE
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 14./) önkormányzati rendelet módosításáról.
 
Jászivány Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§
A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84 009 ezer Ft-ban,
ezen belül:
 
- a felhalmozási célú bevételt                               24 930     ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást                                 32 502     ezer Ft-ban,
    ebből:
            - a beruházások összegét                              4 052    ezer Ft-ban,
            - a felújítások összegét                                 5 329    ezer Ft-ban,
            - a felhalm.célú pénzeszk.átad.                      300    ezer Ft-ban,
            - a hitel, kölcsön                                         22 821    ezer Ft-ban,
  • a működési célú bevételt                                 59 079    ezer Ft-ban,
  • a működési célú kiadásokat                             51 507    ezer Ft-ban,
ebből:
      - a személyi jellegű kiadásokat                  20 387    ezer Ft-ban,
      - a munkaadókat terhelő járulékokat           3 506    ezer Ft-ban,
      - a dologi jellegű kiadásokat                       12 194   ezer Ft-ban,
      - az ellátottak pénzbeni juttatásait              10 095   ezer Ft-ban,
      - a speciális célú támog.                               5 325   ezer Ft-ban,
      - általános tartalék                                               0  ezer Ft-ban,
      - céltartalék                                                          0   ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet                                 19 főben állapítja meg.”
 
2.§
A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„a Képviselőtestület az önkormányzat költségvetését  0 ezer Ft általános és 0 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”
 
3.§
A rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,14  mellékletei helyébe e rendelet 1,2, 3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14  mellékletei lépnek.
 
4.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 
Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február  5-i ülésén.
 
 
          Tari András   sk.                                                                     Márkus Erika  sk.
           polgármester                                                                                jegyző
 
 
 
3.) napirendi pont: Előterjesztés Jászivány Község önkormányzata és intézményei 2014. évi pénzügyi tervére,
- A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésére
- Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
 költségvetésére
                                                Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Márkus Erika: Van e valakinek más javaslata, változtassunk-e az előterjesztésben szereplő összegeken? A bevételek valamelyest emelkedtek, pl. a falugondnoki szolgálat finanszírozása 504.000,- Ft-al. A pénzmaradvány beépítése szinte teljes körűen szükséges a tervezéshez, mivel sok pályázatunk nyert. Ha nem tervezzük be, akkor hitelt kell felvenni. Az iparűzési adót óvatosan tudtuk csak betervezni, a valószínűsíthető változások miatt. A megnyert pályázatok közül egyet nem kellene az első félévben kivitelezni csak az iparűzési adó várható alakulása után. Így várhatóan nem szükséges hitel felvétele. A pályázatok, amiket megnyertünk utófinanszírozásúak. Kerestem Nagy Miklóst, hogy a Tűzoltó egyesületnél lévő kölcsönt mikor kaphatjuk vissza? Azt a választ kaptam, hogy folyamatban van. Amint visszakapjuk meglesz az utolsó pályázathoz is a pénz, közel 2,5 millió forint.
Tari András: Akkor a beszélt fejlesztésekkel, mint például az Urnafal megépítése még várnunk kell?
Márkus Erika: A megbeszélések, elképzelések megvitatása elkezdődhet. Árajánlatokat be lehet kérni, a második félévben elkezdődhetnek a kivitelezések, várhatóan.
Tari András: Idei tervek között továbbra is szerepel az Óvodai intézmény megnyitása, figyeljük a térfigyelő kamerára kiírt pályázatokat.
A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetéhez van-e kérdés? Elfogadja a képviselő testület? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadtuk Olvastuk a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. Elfogadja a képviselő testület a tervezetet?
Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
Van e valakinek kérdése az önkormányzat pénzügyi tervével kapcsolatban? Amennyiben nincs a képviselő testület elfogadja a 2014 évi pénzügyi tervének rendeletét? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2014.(II. 5.) határozata
Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést
 
40 769 ezer Ft bevétellel
40 769 ezer Ft kiadással
 
elfogadja.
 
Határozatról:
1./ Tari András polgármester
2./ Márkus Erika jegyző
- értesül.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2014.(II. 5.) határozata
A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést
 
40 579 ezer Ft bevétellel
40 579 ezer Ft kiadással
elfogadja.
 
Határozatról:
1./ Tari András polgármester
2./ Márkus Erika jegyző
- értesül.
 
 
 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
 
2/2014.(II. 20.) Önkormányzati Rendelete
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
 
 
Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Jászivány Önkormányzatának képviselő-testületére terjed ki.
 
2.§
 A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
 
A költségvetés bevételei és kiadásai
  1.  
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét                                 33 356 ezer Ft-ban
állapítja meg.
 
Ezen belül:
    - felhalmozási célú bevételt                                         100  ezer Ft-ban
     - felhalmozási célú kiadást                                           100  ezer Ft-ban
ebből :- felhalm.célú pe. átad.                              100  ezer Ft-ban
               - beruházás                                                    0  ezer Ft-ban
     - működési célú bevételt                                        33 256  ezer Ft-ban
     - működési célú kiadásokat                                    33 256  ezer Ft-ban
         ebből:
     - személyi juttatásokat                                              6 305  ezer Ft-ban
     - munkaadókat terhelő járulékokat                           1 646  ezer Ft-ban
     - dologi jellegű kiadásokat                                        9730  ezer Ft-ban
      - szociális jellegű támogatásokat                             5 853  ezer Ft-ban
      - működési célra átadott pénzeszköz                        8 222  ezer Ft-ban
  •  tartalék                                                               1 400  ezer Ft-ban,
  • céltartalék                                                              100  ezer Ft-ban,
      - a költségvetési létszámkeretet                                      5  fő
állapítja meg.
 
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létre jött hiány finanszírozásának
módja a hitel felvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök, kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.
 
Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák.
 
Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
 
6.§
(1) Az önkormányzat létszámadatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 
Tartalék
7.§
A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetés 1 400 ezer Ft általános, és 100 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
8.§
Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9.§
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az
Önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. Sz. melléklet tartalmazza.
 
Közvetett támogatások
10.§
Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 11. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
11. §
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
 
12. §
A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve- a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
 
A 2014. évi költségvetés végrehajtás szabályai
13. §.
(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn.
(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.
(3) A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.
 
14.§
(1)Az állampolgárok élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás,
illetőleg következményeinek elhárítása érdekében /veszély-helyzetben/ a polgármester a
helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni.
(2)Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 
15. §
(1) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 5000 Ft/hó értékben.
(2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben.
 
16. §
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 199.644.- Ft.
 
(2)Művelődési Ház bérleti díja:  egész napra 20 000 Ft/nap
                                                     vásárra alkalmanként 5000 Ft
                                                     egyéb esetben 1000 Ft/óra
                                                     Jásziványi civil szervezeteknek- az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó használat- térítésmentes
 
(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2
 
Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
 
Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5 -i ülésén.
 
 
               Tari András                                                                        Márkus Erika
               polgármester                                                                          jegyző
 
 
 
4.) napirendi pont: Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotására
                             
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Márkus Erika jegyző
 
Márkus Erika: A Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény módosult, az önkormányzatoknak kötelező rendeletalkotási feladatot határozott meg. Erre vonatkozóan készítettem el a rendelet tervezetet.
Tari András: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Ha nincs, kérdezem, hogy a képviselő testület elfogadja az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 
3/2014.(II 20.) Önkormányzati Rendelete
 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat ezen támogatásokról szóló rendeleteiben szabályozott.
 
II. Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére nyújthat támogatást.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra,
b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.
 
3.§
(1)A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján az összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot.
(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.
(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell:
a) támogatott nevét,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(4)A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
 
4.§
(1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
 
5.§
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.
(2) Az elszámolást a polgármester ellenőrzi és igazolja a szakmai megfelelőséget.
(3) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal.
(4) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.
(5) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni. 
(6) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.
 
III. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
6. §
(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről –az alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell, az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszközátvétel következményeit.
 
IV. Záró rendelkezés
 
7.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
             Tari András                                                                          Márkus Erika
            polgármester                                                                             jegyző
 
 
 
5.) napirendi pont: Jászivány Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztés írásban mellékelve
                                                Előadó: Márkus Erika jegyző
 
Márkus Erika: Kötelezően ellátandó feladatról van szó. Kértünk be árajánlatokat, amik eléggé borsosak voltak, a legolcsóbbat fogadtuk el.
Tari András: Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Egyetért-e a testület Jászivány Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervével? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2014.(II. 5.) határozata
Jászivány Község Önkormányzata belső ellenőrzési tervéről
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
A határozatról:
1.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr
2.) Tari András polgármester
3.) Márkus Erika jegyző
 
 
 
6.) napirendi pont: A REGIO- KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási
                              Megállapodás módosítása
Előterjesztés írásban mellékelve
Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Van e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Szavazásra bocsátom a REGIO- KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását. Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2014.(II 05) határozata
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2013. december 12. napján hozott 20/2013.(XII. 12.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
 
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Tari András polgármester
 
A határozatról:
1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2.) Tari András polgármester
3.) Márkus Erika jegyző
 
 
 
7.) napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
                                 - Jász- Kun emléknap
                                 - vagyonrendelet módosítása
                                 - Telekvásárlási kérelem
                                 - Közművelődésre fordítható összeg
                                 - LEADER pályázatok megelőlegezése
                                 - Tájház átadása
- 2014. évi Startmunkáról
- Könyvtár belső felújításáról 
                                 - Javaslatok a Megyei Értéktárba történő felvételhez
                                 - Közmeghallgatás
                                 - SZEM mozgalomhoz való csatlakozás
             Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Szeretném bejelenteni a képviselőtestületnek, hogy tegnapi nap folyamán az országgyűlés 100 százalékkal, egyhangúan elfogadta május 6-át a Jász- Kun emléknappá nyilvánítását.
Módosítanunk szükséges a vagyonrendeletünket. 1 millió forint összegig szabtunk értékhatárt ahhoz, hogy pályáztathassunk. Ezt az összeget 2 millió forintra kellene emelni. Van-e más véleménye javaslata valakinek? Amennyiben nincs, javaslom a magasabb összegű értékhatár elfogadását és ezzel együtt vagyon rendeletünk módosítását. Amennyiben nincs más javaslat kérdezem, aki egyetért az enyémmel, szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal a vagyon rendelet módosítását elfogadta.
 
 
JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
 
4/2014(II. 20.) Önkormányzati Rendelete
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § 6) pontjában, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében valamint 18. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés e ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§
 
A rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 
(1) a) „elidegenítése, ha értéke a 2.000.000 Ft-ot meghaladja, a forgalmi értékről szóló szakértői vélemény alapján”
 
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 
 
Tari András: Kettő darab telekvásárlási kérelem érkezett be az Önkormányzathoz. Az egyik Jász Krisztián, a Jász- Metál- Acél Kft. részéről, a telephelye mögötti terület megvásárlására. 8187 m2 nem közművesített területről van szó. Szeretné bővíteni vállalkozását, szüksége lenne az egész területre, mivel tűzi-víztározót kell kialakítania, és ezt szeretné a kibővített létesítmények végébe elhelyezni. A másik kérelem a Szilák és Fia Kft részéről érkezett. Hat telket szeretne megvásárolni a Vincze Ferenc utcában. Pályázni szeretne, csarnok kialakítására, ehhez lenne szüksége erre a területre. Kérdésem, hogy eladók-e ezek a területek, foglalkozzunk-e a kérdéssel?
Bugyiné Kökény Gizella: Igen, szerintem foglalkozzunk.
Tari András: A 2009-ben eladott terület 250 Ft/ m2-es áron került eladásra. Javaslatom mindkét fél estében azonos ár kialakítása, egyik terület sem közművesített. Van e valamilyen javaslat? Tekintve, hogy nincs út, és közművesítés sem, alacsonyabb árat javaslok. Tekintettel legyünk rá, hogy helyi vállalkozók szeretnék megvásárolni. Ha másnak nincs javaslata 230Ft/ m2 árat javaslok, mindkét terület esetében. Szavazásra bocsátom a 230Ft/ m2 árat. Megállapítom, hogy 1 fő tartózkodással, 4 igen szavazattal a javaslatomat elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2014.(II. 05.) határozata
Jászivány 235/2 hrsz-ú ingatlan eladásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Jászivány 235/2 hrsz-ú, 8187 m2 területű belterületi ingatlanokat 230,- Ft/ m2 áron a Jász-Metál-Acél Kft (székhely: 1027 Budapest Ganz út 5.) részére eladja.
 
1. Az önkormányzat a terület telephelyként történő értékesítését vevő részére az alábbi feltételekhez köti:
 
1. a) Vevő köteles a szerződés megkötésétől számított maximum 2 éven belül a nyilatkozatának megfelelően telephelyet létesíteni Jásziványon.
 
2.) Ha a feltételek nem teljesülnek, az Önkormányzat jogosult az eredeti vételáron az ingatlan visszavásárlására.
A képviselőtestület felkéri Magonyné Dr Gulyás Éva ügyvédet, a szerződés elkészítésére és benyújtására.
 
Felhatalmazza a képviselőtestület Tari András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 
Erről:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika körjegyző
3.) Magonyné Dr Gulyás Éva
4.) Jász-Metál-Acél Kft Jászivány Fő út 27-29
- értesülnek
 
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2014.(II. 05.) határozata
Jászivány 256-261 hrsz-ú belterületi ingatlanok eladásáról
 
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Jászivány 256 hrsz-ú, 1092 m2 területű, 257 hrsz-ú 1081 m2 területű, 258 hrsz-ú 1094 m2 területű,
259 hrsz-ú 1099 m2 területű, 260 hrsz-ú 1090 m2 területű, 261 hrsz-ú 1080 m2 területű belterületi ingatlanokat 230,- Ft/ m2 áron a Szilák és Fia Épszolgker Kft (székhely: (5135 Jászivány, Szabadság utca 15) részre eladja.
 
1. Az önkormányzat a terület telephelyként történő értékesítését vevő részére az alábbi feltételekhez köti:
 
1. a) Vevő köteles a szerződés megkötésétől számított maximum 2 éven belül a nyilatkozatának megfelelően telephelyet létesíteni Jásziványon.
 
2.) Ha a feltételek nem teljesülnek, az Önkormányzat jogosult az eredeti vételáron az ingatlan visszavásárlására.
 
A képviselőtestület felkéri Magonyné Dr Gulyás Éva ügyvédet, a szerződés elkészítésére és benyújtására.
 
Felhatalmazza a képviselőtestület Tari András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 
Erről:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika körjegyző
3.) Magonyné Dr Gulyás Éva
4.) Szilák Attila Jászivány, Fő út 39.
- értesülnek
 
 
Tari András: A szociális célú tűzifavásárlásról szóló 16/2013.(XII. 16.) számú rendeletünket is módosítani szükséges. Az egy főre jutó jövedelem megállapítását kellene módosítanunk, mert egyedül élő idős nyugdíjasaink nagy részének kevés összeggel haladja meg a nyugdíja az előírt mértéket. Ugyanígy van a családban élőknél is. Javaslom, hogy nyugdíjasoknál a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosára, családban élőknél a lakásfenntartási támogatáshoz igazodva, a nyugdíjminimum két és fészeresére emeljük fel a jövedelemhatárt. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs kérem javaslatom elfogadását. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 
5/2014 (II. 6.) önkormányzati rendelete
 
a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§ kapott felhatalmazás alapján hivatkozással a Belügyminiszter 57/2013./X.4.)./ rendeletének (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdésére, Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.évi CLXXXIX.  törvény  13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
 
1.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra szociálisan rászorult, és jogosult az, akinek
     a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
     b) a háztartásban 70 év feletti egyedül álló nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”
 
2 § A rendelet 5 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás iránti igény benyújtási határideje a kérelem nyomtatványon meghatározott mellékletekkel együtt teljes körűen 2014. február 10. A határidő jogvesztő.”
 
3.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2014. május 31. napján hatályát veszti.
 
 
               Tari András                                                                         Márkus Erika
              polgármester                                                                              jegyző
 
 
 
Tari András: 2.100.000 Ft- ot kaptunk közművelődésre, február végéig lehat felhasználni ezt az összeget. Elektronikai eszközökre 890.000 Ft-ot költünk, szeretnénk még mikrofon állványt, mikrofont, színes nyomtatót és hozzá festéket. A közművelődés bér- és rezsiköltsége, valamint a Könyvtár rendbetételéhez: festés, laminált parketta, polc készítése.
 
Tari András: LEADER pályázatok megelőlegezése a Jászivány Közhasznú Egyesület számára. Három pályázatról van szó, melyekhez a beszerzések, illetve a felkérések folyamatban vannak. Az eszközbeszerzéshez 956 561,- Ft-ot, a sport és szabadidő tevékenységhez 3 389 630,- Ft-ot, a Jász-nap programsorozathoz 1 995 465,- Ft-ot kér az Egyesület megelőlegezni. Mindhárom projekt Jászivány település fejlődését segíti elő. Javaslom, hogy támogassuk mindhárom projekt költségének előlegezését. Kérdezem a testületet egyetért-e a javaslatommal? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2014.(II. 05.) határozata
Jásziványért Közhasznú Egyesület LEADER pályázatainak támogatásáról
 
Jászivány Község Önkormányzata a Jásziványért Közhasznú Egyesület által benyújtott nyertes LEADER pályázatok megvalósításához szükséges, támogatási szerződésben meghatározott összeget megelőlegezi.
Eszközbeszerzéshez 956 561,- Ft, a sport és szabadidő tevékenységhez 3 389 630,- Ft, a Jász-nap programsorozathoz 1 995 465,- Ft. A pályázati összeg visszaigénylése, számlára történő megérkezése után az előleg teljes összege visszafizetendő.
 
A határozatról:
1.) Lóczi Miklósné egyesületi elnök
2.) Tari András polgármester
3.) Márkus Erika jegyző
 
 
 
Tari András: - Húsvét környékére tervezzük a Tájház átadását. Kérek mindenkit, addig próbáljuk berendezni, tárgyakat gyűjteni ehhez. Ötleteket várok az átadással kapcsolatosan.
Más: 2014 évi Startmunkával kapcsolatosan még nem érkezett visszajelzés a Munkaügyi Központ részéről. Három projektet indítunk mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő valamint téli és egyéb értékteremtő projektet.
Más: Közmeghallgatást kel tartanunk, időpontjának 2014. március 4. (kedd) 18 óra a javaslatom.
Más: SZEM mozgalom. A mozgalom célja, összefogni azokat az embereket, akik nem restek odafigyelni a közvetlen környezetükben élők biztonságára. A tagoktól nem várnak mást, csak annyit, figyeljék, hogy a szomszéd postaládájában halmozódnak-e a szórólapok, ég-e a villany, füstöl-e a kémény. Ha idegenek járnak az utcán és feltűnően viselkednek, keresik az üresen hagyott házat, őrzés nélküli udvart, legyen, aki szemmel tartja őket, és szükség esetén segítséget hív. Lehet igényelni, hogy mi is tagjai legyünk a szervezetnek. Szervezünk egy délutáni időpontot melyen tájékoztatják a lakosságot. Táblákat kell csináltatni, melyet oda lehet adni a lakosoknak, hogy helyezzék ki.
Tari András: Kívánunk e csatlakozni a SZEM mozgalomhoz? Megállapítom, hogy egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2014.(II. 05.) határozata
A SZEM mozgalomhoz történő csatlakozásról
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) bűnmegelőzési programhoz.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy 100 db lakossági tájékoztató táblát készíttessen el.
 
A határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika jegyző
 
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2014.(II. 05.) határozata
A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testület két ülése közötti időszakban az átruházott hatáskör gyakorlása során tett polgármesteri intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi, az erről szóló tájékoztatót elfogadja
 
A határozatról:
1.) Tari András polgármester
2.) Márkus Erika körjegyző
- értesülnek
 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.
 
 
 
 
 
                         Tari András                                                              Márkus Erika
                        polgármester                                                                  jegyző
 
Jelenléti ív
Mellékletek:
1. napirendi pont anyaga
2. napirendi pont anyaga
3. napirendi pont anyaga
4. napirendi pont anyaga
5. napirendi pont anyaga
6. napirendi pont anyaga
7. napirendi pont anyaga
Előterjesztés a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfennatartó Társulás 2014. évi költségvetésére
Előterjesztés Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2014. évi pénzügyi tervére


 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László