TÁJÉKOZTATÓ A 2019. OKTÓBER 13-ai HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2019. OKTÓBER 13-ai HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSRÓL
 
A jelölt- és listaállítás általános szabályai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.
Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
·         akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
·         aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
·         aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
·         aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
·         az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Egyéni listás jelölt, polgármester-választáson a jelölt:
  • párt jelöltje,
  • egyesület jelöltje, vagy
  • független jelölt lehet.
 Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést. Ugyanazon személy nem fogadhat el két különböző településen is például egyéni listás vagy polgármester-jelöltséget.
Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.
2010.évi L.törvény 9.§-a értelmében egyéni listás képviselő jelölt az, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott;  polgármester jelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú  település választópolgárainak legalább 3 %-a  jelöltnek ajánlott.
Jászivány községben a 2019.08.07-én a választópolgárok száma:   336     fő. 
Az 1 %-a  11 fő, a 3 %-a 4 fő.
 
POLGÁRMESTER JELÖLTSÉGHEZ 11 db AJÁNLÁS
KÉPVISELŐ JELÖLTSÉGHEZ 4 db AJÁNLÁS
SZÜKSÉGES
 
Ajánlás
Egyéni listás jelöltet, Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.  
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor
  • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
  • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
  • korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.
Az ajánlóívek átvétele
A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
•          az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
•          a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
•          tömegközlekedési eszközön,
•          állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
•          felsőoktatási és köznevelési intézményben,
•          egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
•          a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.
Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html
A jelölt bejelentése
A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. 
A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.
 Az ajánlóívek leadása
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.
 Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.
 A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.
 Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.
 Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.
 Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.
 A polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.
 Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.
 
 
                                                                                  Helyi Választási Iroda
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László