EFOP 3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban


Támogatási szerződés

"C" tábla 


SajtóközleményEFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett
 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányait végzi és a 2017-2018-es tanév év végi és 2018-2019-es félévi  lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik .
 • A tanulónak állandó bejelentett Jásziványi  lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4.   (az átlag számításnál figyelembe vehető tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv).
 • Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy
 • Iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység
Nem pályázhat az a tanuló:
 • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
 • igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
 • fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
 • ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül
Az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft (harmincezer forint)/fő/hó, amely 2019. február 1.- 2019. augusztus 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7. csütörtök , 12.00 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
 • az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot,
 • a tanulói jogviszony igazolását,
 • szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
 • Adó illetve Taj kártya másolatát
 • a tanuló lakcímkártyájának másolatát
 • a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát
A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a projektgazda/konzorcium önkormányzatának képviselője, a települési koordinátor és a jegyző bírálja el.
A pályázatokat személyesen lehet átadni:
Jászivány Községi Önkormányzat,5135, Jászivány Fő út 4.
 

 
 EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS  ISKOLÁSOK SZÁMÁRA
PÁLYÁZATI ADATLAP
 1. Pályázó adatai:
Pályázó neve:…………………………………………………………………………………...
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………...
Tel.: …………………………………………………………………………………………….
Bankszámlaszám: (amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitni)
………………………………………………………………………………………………….
TAJ szám: ……………………………………………………………………………………...
Adószám: ………………………………………………………………………………………
Családban élők adatai:
     
     
     
     
     
 
 1. Oktatási intézmény adatai:
Oktatási intézmény neve, címe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. NYILATKOZATOK:
 
 1. Alulírott nyilatkozom, hogy
 • bizonyítványomban elégtelen osztályzat nem szerepel,
 • fegyelmi intézkedés nincs folyamatban ellenem,
 • más forrásból ösztöndíjban nem részesülök
 
 1. Nyilatkozom, hogy a megszerzett tudást a település érdekében kamatoztatom, akár úgy, hogy a településen munkát vállalok (amennyiben van megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt veszek.
 
 
 1. Nyilatkozat az 1 főre eső jövedelemről a pályázat benyújtását megelőző 1 hónap alapján:
 
………………………………………………………………………………………….
 
 1. Bankszámlaszám hiányában
 
Nyilatkozom, hogy nyertes pályázat esetén vállalom a bankszámla nyitását.
 
 
 1. Csatolandó mellékletek:
 • előző félévi tanulmányi eredményről kiállított napló vagy bizonyítvány másolat
 • hátrányos helyzet igazolása
 • tanulói jogviszony igazolás
 • lakcímkártya másolata
 • adó és TAJ kártya másolata
 
Jászivány, 2019…………………………
 
 
 
 
 
 
………………………….                                          ……………………………….
tanuló                                                                törvényes képviselő/szülő
  
TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
egészségügyi, szociális,  oktatási, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatására
 
Jászivány Község  Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében.

 
A települési ösztöndíjpályázat alapvető célja első sorban:
- helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatása, átképzés, továbbképzés, maximum 4 szemeszteres (150 000 Ft/ félév) 600 000 Ft/fő képzés támogatása.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • védőnői, óvodai, iskolai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakember
 • a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén tanulmányi ideje alatt és annak végeztével a tanulmányi idő mértékéig Jásziványon, Jászapátin vagy Jászszentandráson dolgozik. Ellenkező esetben köteles az ösztöndíjat visszafizetni
 • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül
 • a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik
 
A megítélhető átlagos támogatás összege: 600.000Ft/fő
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.
 
Pályázat benyújtása:
 • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.
 
A pályázat kötelező mellékletei:
 • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázat rövid indoklása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem részsül
 
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen Jászivány Községi Önkormányzat, 5135, Jászivány Fő út 4.  vagy postai úton az önkormányzat címére. A borítékra kérnénk ráírni: „Humán kapacitás fejlesztése 3.9.2”
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászivány Községi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az ösztöndíj elbírálására létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.


Jászivány, 2018. október 1.
                                                                                 
 
                                                                                             Jászivány Község Önkormányzata
 Pályázat adatlap letölthető formátumban                                                                 
 EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett
 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK  2018-2019-es Tanévben
A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányait végzi és a 2017-2018-es tanév év végi  lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik .
 • A tanulónak állandó bejelentett Jásziványi  lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4.   (az átlag számításnál figyelembe vehető tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv).
 • Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy
 • Iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység
Nem pályázhat az a tanuló:
 • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
 • igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
 • fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
 • ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül
Az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft (harmincezer forint)/fő/hó, amely 2018. szeptember 1.- 2019. január 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7. péntek , 12.00 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
 • az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot,
 • a tanulói jogviszony igazolását,
 • szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
 • Adó illetve Taj kártya másolatát
 • a tanuló lakcímkártyájának másolatát
 • a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát
A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a projektgazda/konzorcium önkormányzatának képviselője, a települési koordinátor és a szakmai vezető bírálja el.
A pályázatokat személyesen lehet átadni:
Jászivány Községi Önkormányzat,5135, Jászivány Fő út 4.
 

 
 
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László