EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban


Támogatási szerződés


"C" tábla


Sajtóközlemény


 

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
 
Jászivány Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében.
A települési ösztönző pályázat alapvető célja első sorban:
- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,
- a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása.
 
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó szakember
 • a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén tanulmányi ideje alatt és annak végeztével a tanulmányi idő mértékéig Jásziványon, Jászapátin, Jászszentandráson dolgozik. Ellenkező esetben köteles az ösztöndíjat visszafizetni
 • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül
 • a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik
 
A megítélhető átlagos támogatás összege: 600.000Ft/fő/30 hónap
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.
 
 
Pályázat benyújtása:
 • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28.
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei:
 • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázat rövid indoklása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem részsül
 
 
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászivány Községi Önkormányzat (5135 Jászivány Fő út 4.) vagy postai úton (Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány Fő út 4)
A borítékra kérnénk ráírni: „Humán szolgáltatás fejlesztése”
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászivány Község Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az ösztöndíj elbírálására létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.
 
Jászivány, 2018. augusztus 8.
                                                                                 
 
 
Jászivány Község Önkormányzata


ADATLAP
az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében meghirdetett
Ösztönző pályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára
pályázathoz.
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!
A PÁLYÁZÓ NEVE:  
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:  
SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:  
ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:  
ÁLLANDÓ LAKCÍME:  
TELEFONSZÁMA:  
MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:  
 
JELENLEGI BEOSZTÁSA:
 
VÉGZETTSÉGE(I):  
   
   
   
   
   
   
JELENLEG VÉGEZ-E FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT?  
HA IGEN, HOL?  
MILYEN KARON ILL: SZAKON?  
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEN VESZ RÉSZT?  
MUNKAHELYE TÁMOGATJA VALAMILYEN FORMÁBAN A TANULMÁNYAIT?  
BANKSZÁMLASZÁM AZ ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁS  FOLYÓSÍTÁSÁHOZ  
 
 
infoblokk_2020_ESB_Alapok_3C
 
KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE EDDIGI SZAKMAI ÉLETÚTJÁT!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
ÖN HOGYAN TUDNÁ SEGÍTENI TELEPÜLÉSÉN AZ ARRA RÁSZORULÓ LAKOSOK TESTI-LELKI TÁMOGATÁSÁT?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztönző pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztönző juttatás időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászivány község önkormányzata személyes adataimat az ösztönző pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztönző juttatás időtartama alatt kezelje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztönző pályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
 
Kelt: ………………………………………………..
                                                                                                                             ……………………………..
                                                                                                                                             pályázó
infoblokk_2020_ESB_Alapok_3C


TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA
(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)
 


Jászivány Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.
A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,
 • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,
 
 • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.
 
Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- 16-22 év közötti életkor
- Jásziványi állandó lakóhely
- Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)
Előnyt jelent:
 • 4.00 tanulmányi átlageredmény
 • nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke
 • szociálisan hátrányos helyzet
 
 
A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/30 hónap, félévente 5 egyenlő részletben (20.000,-Ft félévente) utalással.
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.
Pályázat benyújtása:
 • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.
A pályázat kötelező mellékletei:
 •  
 •  
 •  
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
 •  
Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászivány Községi Önkormányzat (5135 Jászivány Fő út 4.) vagy postai úton (Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány Fő út 4)
A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.
A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. július 30. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
 
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.
Jászapáti, 2018. július 2.
 
                                                                                  Jászivány Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÁLYÁZATI ADATLAP
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra
TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA
(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)
1.A pályázóra vonatkozó adatok:
Neve:______________________________________________________________________
Születési neve:______________________________________________________________________
Anyja neve:______________________________________________________________________
Születési hely,idő:___________________________________________________________________
Lakóhelye:__________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________
Adóazonosító Jele:____________________________________________________
Állampolgársága:_____________________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:______________________________
______________________________________________________________________
Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ________________________________________________________________
2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:
A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő
A pályázó háztartásában élők személyi adatai:
  Név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Rokonsági fok:
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
 
A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:
 
A jövedelem típusa Pályázó A pályázóval közös háztartásban élő további személyek
 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó          
 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó          
 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások          
 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások          
 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások          
 6. Egyéb jövedelem          
7. Összes jövedelem          
 
A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó
 
SZOCIÁLIS HELYZET:
A pályázó szülei elváltak:                                igen/nem
A pályázó szülei különváltak:         igen/nem
A pályázó árva:  igen/nem
A pályázó félárva:             igen/nem
A pályázó állami gondozott, gyámolt:          igen/nem
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:             van/nincs
A pályázó családjában munkanélküli:         van/ nincs            
 
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő
 
KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Feltételek vállalása:
 
 • a településen történő elhelyezkedés és/vagy[1]
 • önkéntes munka vállalása
 
5. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
 
Dátum:...........................................................
 
 
 
____________________                             
                   pályázó aláírása
(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása)
 
 
 
 
 
Tanulás iránti motiváció felmérése
(kérdőív)
 
 
Sor-
szám
Állítások Jellemző Nem jellemző
1. Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).    
2. Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle.    
3. Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.    
4. Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.    
5. Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt.    
6. Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.    
7. Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.    
8. Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.    
9. Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról.    
10. Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.    
11. Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.    
12. Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak.    
13. Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.    
14. Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgalmasabban tanulok.    
15. Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen eredményem lesz.    
16. Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.    
17. Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.    
18. Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud megzavarni.    
19. Szeretek a dolgok mélyére ásni.    
20. Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.    
21. Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.    
22. Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.    
23. Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.    
24. Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.    
25. Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.    
26. Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.    
27. A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthassak.    
28. A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.    
29. Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.    
30. Nagyon kitartóan szoktam tanulni.    
 
Értékelés:
Kedves Hallgató! Most összegezze válaszait!
Válassza ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők Önre.
A sorszámokat keresse meg az alábbi értékelő listán és karikázza be.
Amelyik címszónál (jellemzőnél) a legtöbb bekarikázást tette, az ad Önnek a legtöbb indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen az is jellemzi az Ön tanulási motivációját, amelyiknél még sok igen jelölést tett.)
Értékelő lista:
Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27.
Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23.
Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.
Eredmények (magas pontszám): 6, 11, 15, 22, 29.
Társas pozíció: 5, 12, 13, 20, 26.
Jutalom a családban, környezetben: 8, 16, 17, 25, 28.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]                      Megfelelő rész aláhúzandó!


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László