3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 Működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. Költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
3.3.1. Foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4, Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés


3.1 Iktatott ügyiratok száma 2014. évben
1.
2.
3.
4.
5.3.2 Költségvetések beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-22 -tól
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
 1. §
A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.
2. §
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                                                                          
  112 018    ezer Ft-ban,
ezen belül:
felhalmozási célú bevételt                                                                 69 943    ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást                                                                  73 943    ezer Ft-ban,
ebből:     
 • beruházások összegét                                                                 29 800    ezer Ft-ban,
 • felújítások összegét                                                                     44 543    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét                                600    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú kölcsön nyújtását                                                      0    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú céltartalékát                                                              0    ezer Ft-ban,
 • felhalmozási hitel kamatát                                                                     0    ezer Ft-ban,
 
 • működési célú bevételét                                                               42 075     ezer Ft-ban,
 • működési célú kiadásokat                                                             37 075     ezer Ft-ban,
ebből:
 • személyi jellegű kiadásokat                                                           15 841    ezer Ft-ban,
 • munkaadókat terhelő járulékokat                                                     2 879    ezer Ft-ban,
 • dologi jellegű kiadásokat                                                                11 650    ezer Ft-ban,
 • ellátottak juttatásait                                                                          3 554     ezer Ft-ban
 • a speciális célú támogatásokat                                                        3 151     ezer Ft-ban,
 • általános működési tartalékot                                                              900     ezer Ft-ban,
 • működési célú céltartalékot                                                                 100     ezer Ft-ban,
 
 • költségvetési létszámkeretet                                                                   9      főben
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel.A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
5. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §
A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §
A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.
10. §
Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Tartalék
11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 900 ezer Ft általános, 100 ezer Ft működési céltartalékkal  hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
12. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Európai Uniós projektek
13. §
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások
14. §
A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15. §
(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.
(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
16. §
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
18. §
A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.
19. §
Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 15. számú melléklet tartalmazza.

20. §
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőlegkövetkezményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafetéria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben.

21. §
(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére étkezési hozzájárulást biztosít 8000 Ft/hó értékben.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a költségvetési törvényben meghatározott cafeteria juttatás összege bruttó 200 e Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.
22. §
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 236.950,- Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja:  egész napra 20 000 Ft/nap
vásárra alkalmanként 5000 Ft
egyéb esetben 1000 Ft/óra
                                                     Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes
(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2
Záró rendelkezések
23.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kelt:Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 6-i ülésén.


   Tari András sk.                                                                                          Márkus Erika  sk.
     polgármester                                                                                                          jegyző


A kivonat hiteléül:

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került      2018.     év            II.       hó        21.     nap

                                                                                                                                                  Márkus Erika 
                                                                                                                                                      jegyző


Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 127.5 KB
2. sz. mell. 35.5 KB
3. sz. mell. 26.5 KB
3. sz. mell. 23 KB
4. sz. mell. 26.5 KB
5. sz. mell. 14.32 KB
6. sz. mell. 15.19 KB
7. sz. mell. 15.46 KB
8. sz. mell. 14.64 KB
9. sz. mell. 27.5 KB
10. sz. mell. 33 KB
11. sz. mell. 13.08 KB
12. sz. mell. 14.25 KB
13. sz. mell. 23 KB
14. sz. mell. 93 KB
15. sz. mell. 35 KB

3.2.2 Számviteli beszámolók
3.2.3 A költségvetés végrehajtása
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2018 (V.2..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
157 987 e Ft bevétellel
  77 003 e Ft kiadással
  80 984 e Ft maradvánnyal


jóváhagyja.

(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. számú melléklet, civilszervezetek támogatása,végleges pénzeszközátadás az 5. melléklet szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 6.,7,  és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9., 11. 14/a. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14/b. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(6) Az önkormányzat és intézmények 2017.évi pénzeszköz változását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 367 681  e Ft-ban állapítja meg.

5. §
(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet szerint.

6. §
Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló    2/2017.  (II.23.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló  6 /2017.(V. 09  .) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. április 25-i ülésén.


  Tari András   sk.                                                                                         Márkus Erika  sk.
   polgármester                                                                                                      jegyzőA kivonat hiteléül:Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.    V.           hó   02.           nap
                                                                                                                              Márkus  Erika
                                                                                                                                   jegyző


Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 129.5 KB
2. sz. mell. 46.5 KB
3. sz. mell. 23.5 KB
3. sz. mell. 25.5 KB
4. sz. mell. 13.63 KB
5. sz. mell. 15.11 KB
6. sz. mell. 28.5 KB
7. sz. mell. 13.94 KB
8. sz. mell. 24 KB
9. sz. mell. 26.5 KB
10. sz. mell. 33 KB
11. sz. mell. 10.54 KB
12. sz. mell. 22.5 KB
13. sz. mell. 19.5 KB
14. sz. mell. 30.5 KB
14. sz. mell. 44.5 KB
15. sz. mell. 44.5 KB
16. sz. mell. 23.64 KB
17. sz. mell. 22.5 KB
18. sz. mell. 1.27 MB
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!
 
3.3 Működés
3.3.1 Foglalkoztatottak
3.3.2 Támogatások
        Civil szervezeteknek

3.3.3 Szerződések

Községi Önkormányzat
5135 Jászivány, Fő út 4.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (INFO tv.)1. melléklet III. Gazdálkodási adatok rendelkezései alapján:
 
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
Szerződő intéz-mény Szerződő fél Szerződés típusa Szerződés kötés dátuma Szerződés tárgya Teljesítés ideje Szerződés értéke (Ft, áfa nélkül)
Községi Önk. Jászivány Jászapáti Városüze-meltető KFT beruházá-si 2012.11.08 vízi közmű beruházás 2012.11.12. és 2012.12.27. 10.650.000
Községi Önk. Jászivány MASTER RIDE Kft Besenyő-telek felújítási 2014.12.12 Köves út aszfalt burkola-tának felújítása 2014.12.18. 5.118.110
Községi Önk. Jászivány Aito-Fort Kft Budapest beruházá-si 2015.08.17 tanyagond-noki autó beszerzés 2016.09.23. 6.832.244
Községi Önkormányzat Jászivány PE-DA KER Kft. vállalko-zói 2016.11.28 Köves út felújítása 2016.12.09. 5.118.110
Községi Önkormányzat Jászivány PE-DA KER Kft. vállalko-zói 2017.07.10 Belterületi út és járda felújítás 2017.10.05 11.803.420
Községi Önkormányzat Jászivány Szilák és Fia Épszolgker KFT vállalko-zói 2018.01.03 Önkor-mányzati épületek energetikai korszerűsítése 2018.05.09 25.846.409
Községi Önkormányzat Jászivány Jászivány Fejlesztési KFT megbízási 2018.05.25. Projektnyi-tó és záró konferen-cia és egyéb rendezvé-nyek szervezése 2018.05.24-2020.12.31. 5.314.961
 


3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
          Falunap
          Falugondnoki autóbusz
   
3.3.7 Közbeszerzés

Eljárás címe:

Épület energetikai fejlesztések Jászivány településen.

Eljárást megindító felhívás, közbeszerzés dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

http://siteice.com/uploads/users_files/afad-jaszivany-energetika.rar

Bontási jegyzőkönyv és a felkért gazdasági szereplőkre vonatkozó iratok

Bontási és jelenléti ív

Felkért gazdasági szereplők
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERVEI:

    2014. évi közbeszerzési terve

      2015  évi közbeszerzési terve

2016. évi közbeszerzési terve

2017. évi közbeszerzési terve

2018. évi közbeszerzési terve

2019. évi közbeszerzési terve


Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.

Éves stat összegzés ---

 Megvalósult közbeszerzési  tervek ---


 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László